2024-07-12T13:30:11.727Z

VfL Chemnitz

Transfer
Chemnitz 08
01.07.2024
Lasse Armbruster
von Chemnitz 08 nach VfL Chemnitz
Transfer
Chemnitz 08
01.07.2024
Eric Arnold
von Chemnitz 08 nach VfL Chemnitz
Transfer
Chemnitz 08
01.07.2024
Erik Hellfritzsch
von Chemnitz 08 nach VfL Chemnitz
Transfer
VfL Chemnitz
13.06.2024
Mohamad Laith Tahleh
von VfL Chemnitz nach Leipzig NW